Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Strona korzysta z plików cookie.

Witamy na stronie Butterfly Body Clinic

Medycyna estetyczna

Medycyna Estetyczna 


Medycyna estetyczna najwyższej jakości

Manila Clinic zaprasza serdecznie na zabiegi przeciwzmarszczkowe wykonywane oryginalnym preparatem BOTOX

Tera­pia przeciwzmarszczkowa jest jedyną metodą reduk­cji zmarsz­czek mimicz­nych, która działa na ich główną przy­czynę – skurcz mię­śni mimicz­nych. Za pomocą Botoxu połą­cze­nia mię­dzy ner­wami a mię­śniem zostają che­micz­nie zablo­ko­wane na okre­ślony czas. Substancja zatrzy­muje impuls ner­wowy tak, by nie dotarł on do mię­śnia i nie powo­do­wał jego kur­cze­nia. Pełny efekt jest widoczny po 7–10 dniach i utrzy­muje się śred­nio
od 4 – 6 mie­sięcy.


Zale­ce­nia po zabiegu:

 • Do ok 4h po zabiegu należy uni­kać schy­la­nia się oraz pozy­cji leżącej
 • W dniu zabiegu nie jest wska­zany lot samolotem
 • 24h od wstrzyk­nię­cia nie należy spo­ży­wać alkoholu
 • Miejsc ostrzyk­nię­tych nie należy masować
 • Przez pierw­szy dzień uni­kać wysiłku fizycz­nego, prze­grza­nia orga­ni­zmu (sauna, sola­rium itp.)
 • Wska­zana kon­trola ok. 2 tygo­dnie od zabiegu


Do naj­częst­szych dzia­łań nie­po­żą­da­nych należą:

 • Małe krwiaki, które mogą powstać w miej­scu wstrzyknięcia
 • Mały, przej­ściowy obrzęk z poja­wie­niem się deli­kat­nego mrowienia
 • Obni­że­nie lub unie­sie­nie brwi w przy­padku lecze­nia zmarsz­czek czołowych


Prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu:

 • Cho­roby płytki nerwowo-mięśniowej (mia­ste­nia gra­vis, zespół Lam­berta Eatona, stward­nie­nie zani­kowe boczne)
 • Padaczka
 • Aler­gia na albu­minę ludzką
 • Aler­gia na preparat
 • Przyj­mo­wa­nie anty­bio­ty­ków ami­no­gli­ko­zy­do­wych, np. gentamycyny
 • Roz­le­głe uszko­dze­nia skóry
 • Poprze­dza­jące zabiegi chi­rur­gii pla­stycz­nej twa­rzy, także z zasto­so­wa­niem silikonu
 • Ciąża i kar­mie­nie piersiąWYPEŁNIACZE – zabiegi wyko­nu­jemy na reno­mo­wa­nych pre­pa­ra­tach CROMA Prin­cess®, Stylage®, Juvederm® i inne liczących się na rynku.

Pod hasłem „wypeł­nia­cze” kryje się metoda reduk­cji zmarsz­czek i bruzd za pomocą odpowiedniego preparatu,  który jest poli­sa­cha­ry­dem natu­ral­nie wystę­pu­ją­cym w ludz­kim ciele. Jedną z głów­nych jego cech jest wią­za­nie wody, dzięki czemu utrzy­muje pra­wi­dłowe nawod­nie­nie tka­nek. Jego ilość zmniej­sza się natu­ral­nie w miarę upływu czasu, co jest jedną z przy­czyn powsta­wa­nia zmarsz­czek. Zabieg ich wypeł­nie­nia polega na poda­wa­niu preparatu, który przy­wraca satys­fak­cjo­nu­jące nawil­że­nie tka­nek skóry, a tym samym redu­kuje zmarszczki. Pozwala rów­nież mode­lo­wać rysy twa­rzy, uzu­peł­niać ubytki tka­nek oraz kory­go­wać kształt ust i nosa.


Prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu:

 • Cho­roby o pod­łożu autoimmunologicznym
 • Skłon­ność do powsta­wa­nia blizn przerostowych
 • Stany zapalne skóry (opryszczka, trądzik)
 • Nad­wraż­li­wość na preparat
 • Ciąża i kar­mie­nie piersią


Jakie chwi­lowe objawy mogą wystą­pić po zabiegu?

 • Zaczer­wie­nie­nie, obrzęk, ból w miej­scu wstrzyk­nię­cia mate­riału – objawy te zni­kają w prze­ciągu 72 godzin
 • Świąd w przy­padku skóry wrażliwej
 • Nad­wraż­li­wość w miej­scu korekcji
 • Spo­ra­dycz­nie obrzęk pod posta­cią zgru­bie­nia utrzy­mu­ją­cego się kilka tygodni